სატელეფონო გამოკითხვები (CATI)

სატელეფონო გამოკითხვები (CATI) ინფორმაციის შეკრებისა მეთოდი, რომელიც გამოიყენება რაოდენობრივი მარკეტინგული კვლევების ჩასატარებლად. გულისხმობს რესპოდენტების სატელეფონო გამოკითხვას წინასწარ შემუშავებული ანკეტის საფუძველზე.

 

ამ მეთოდის მთავარი უპირატესობებია ოპერატიულობა, შედარებით დაბალი ღირებულება, სამუშაოთა ხარისხის კონტროლისთვის ინსტრუმენტების დიდი არსენალის არსებობა, ასევე, რთულად ხელმისაწვდომი კატეგორიის რესპოდენტების გამოკითხვის შესაძლებლობა. ყველა ლაპარაკი იწერება, შემდგომ კი შესაძლებელია აუდიოჩანაწერების მოსმენა.

 

ზარები შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც შემთხვევითი პრინციპით გენერირებული ნომრების ბაზის, ასევე ჩვენი საკუთარი ან დამკვეთის მიერ მოწოდებული სპეციალურად გადარჩეული რესპოდენტების ბაზის მიხედვით.

 

სატელეფონო ინტერვიუებში4Service იყენებს სპეციალურ გადაწყვეტილებებს მასობრივი მარკეტინგული კომპანიებისთვის.

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing ) არის მკაფიოდ სტრუქტურირებული ანკეტის მიხედვით სატელეფონო ინტერვიუების ჩატარების მეშვეობით რაოდენობრივი ინფორმაციის შეგროვების მეთოდოლოგია. ამ ტექნოლოგიის რეალიზებისთვის 4Serviceიყენებს ორ კომუნიკაციურ პლატფორმას – Infinity-სა დაOktel-ს.

 

ვისთვის არის სასარგებლო მისი გამოყენება

ქსელური მაღაზიებისა და კომპანიებისთვის, რომლებიც ისწრაფვიან, რომ გააუმჯობესონ მომსახურების ხარისხი, მუდმივად საქმის კურში იყვნენ და კავშირი ჰქონდეთ თავის კლიენტებთან, ასევე იმ კომპანიებთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან სხვადასხვა სახის საძიებო კვლევების ჩატარებით.

 

რომელ ამოცანებს წყვეტენ სატელეფონო გამოკითხვების დახმარებით?

 • ამა თუ იმ საქონლით ან მომსახურებით მომხმარებელთა კმაყოფილების შესწავლა (SCI, NPS);
 • იძლევა სხვადასხვა ბაზრების სეგმენტური კვლევების ჩატარების შესაძლებლობას;
 • იძლევა ბაზრის საძიებო კვლევების ჩატარების შესაძლებლობას: რომელი საქონელია პოპულარული, რა მიმართულებით უნდა გაგრძელდეს სვლა, რომელ რეგიონებში უფრო მეტია მოთხოვნილება ამა თუ იმ საქონელზე ან მომსახურებაზე;
 • კონკურენტების ანალიზი; ბაზარზე განლაგების გაგება;
 • NPS-მენეჯმენტი, გამოიყენებაaction-გეგმაკონტაქტ-ცენტრის დახმარებით.

რატომ ირჩევენ4Service-ის სატელეფონო გამოკითხვებს

 

 • ჩატარებული გვაქვს 70 000-ზე მეტი შედეგიანი სატელეფონო გამოკითხვა კლიენტთა მოთხოვნების 100%-იანი რეალიზაციით;
 • პერსონალური დაკვეთით ვქმნით უნიკალურ ანკეტებს ინდივიდუალური მოთხოვნილებებისთვის;
 • ვრეკავთ დღე-ღამის ნებისმიერ დროს და ქვეყნის ნებისმიერ წერტილში;
 • გვაქვს დიდი სამიზნე აუდიტორიის სწრაფი მოცვის შესაძლებლობა;
 • ინდივიდუალური მიდგომა და შეწყობა;
 • მეთოდი ეკონომიკურად უფრო ხელსაყრელია ინფორმაციის შეგროვების სხვა მეთოდებთან შედარებით;
 • დამკვეთი იღებს ზარის სრულ ტექსტურ ანგარიშს (მოთხოვნის შემთხვევაში);
 • ხარისხი,რომელიცგამოიხატებათითოეულიზარის100%-იანდადასტურებაში. ესთქვენთვისმონაცემთანამდვილობისგარანტიაა.
 • B2B-სთან მუშაობის გამოცდილება. ვმუშაობთ იურიდიულ პირებთან, გამოკითხვას ვუტარებთ ბიზნესისა და მრეწველობის სხვადასხვა დარგში წამყვან სპეციალისტებს.

 

32%

უკრაინელებისა წელიწადში ერთხელ ყიდულობს საიუველირო სამკაულებს.

გამოკითხვა

37%

რესპოდენტებისას აღიზიანებს Viber/WhatsUP-ის გზავნილები

კვლევა

-4.3

სადაზღვევო კომპანიების დარგში

NPS

30%

ევროპელების კმაყოფილია მომსახურების სისწრაფით.

CAWI

29%

ეს არის რესპოდენტების წილი, რომელთა მოლოდინს გადააჭარბა არასტანდარტულმა კონსულტაციებმა ტანსაცმლის მაღაზიებში

გამოკითხვა

92.4%

კლიენტის გამოცდილების შესახებ მომხმარებელთა საუბრებისა ადამიანებს ეხება

web social media

+30%

იზრდება სერვისის ხარისხი წინასადღესასწაულო დღეებში

mystery shopping

63%

კლიენტებისა ელის, რომ კომპანიები მხარდაჭერას შესთავაზებენ სოციალური ქსელებით.

CAWI

ბლოგი

ბლოგი მარკეტინგული კვლევები, მომხმარებლის...
მუშაობა დისტანციურად. ცხოვრება დისტანციურად. მსოფლიო...
 • 30 Jan 2021
 • 529
[cf7-form cf7key="exit-form"]