კაბინეტური კვლევები კაბინეტური კვლევები

კაბინეტური კვლევები (DESK RESEARCH)

კაბინეტური კვლევა (desk research) – ბაზრის შესახებ ხელმისაწვდომი წყაროებიდან მიღებული მეორადი ინფორმაციის შეგროვება, შესწავლა, სისტემატიზაცია და ანალიზი. ამ გზით ხდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომ წყაროებში (პერიოდულ გამოცემებში, ეკონომიკურ გამოცემებში სტატისტიკურ ცნობარებში, ფირმის შიდა ანგარიშებში და მისთანებში) არსებული მონაცემების შეკრება, გარკვეულად გადამუშავება და კონსოლიდირება ანგარიშში, რომელიც ბაზარზე არსებულ ობიექტურ ვითარებას ასახავს.

ტერმინი კაბინეტური კვლევა მომდინარეობს კვლების ფორმატიდან და არსიდან – „მაგიდიდან აუდგომლად“ ანუ, „საველე კვლევების“ გამოყენების გარეშე უკვე არსებული ინფორმაციის შესწავლის, ანალიზისა და სისტემატიზაციის სამუშაოთა წარმოება.
კაბინეტური კვლევები იმ შემთხვევაში ტარდება, როდესაც მისაღები ინფორმაცია საყოველთაოდ ხელმისაწვდომია.

კაბინეტური კვლევები იძლევა ობიექტური მაჩვენებლების შეგროვების შესაძლებლობას დიდი რაოდენობის რესურსების მოზიდვის გარეშე.

კაბინეტური კვლევების გამოყენების მიზეზები:

● მონაცემების წინასწარი ანალიზის პროცესში, შემდგომი საველე კვლევებისთვის ამოცანების ჩამოყალიბების მიზნით;
● როდესაც სახსრები არ არის საკმარისი სრულფასოვანი კვლევის ჩასატარებლად;
● იმ შემთხვევებში, როდესაც არ არის აუცილებელი მონაცემთა მაღალი სიზუსტე (ექსპრეს-შეფასება);
● როდესაც აუცილებელია კვლევის ობიექტზე მრავალი ფაქტორის ზეგავლენის შეფასება;
● როდესაც აუცილებელია დროთა განმავლობაში ობიექტის ცვლილებაზე დაკვირვება.

რომელ ამოცანებს წყვეტს:

– ბაზრის კვლევა; კონიუნქტურა, მოცულობა, რისკები და შესაძლებლობები:
● ბაზრის განვითარების ტენდენციებისა და პერსპექტივების გამოსახვა.
– კონკურენტების ანალიზი: მოთამაშეთა რაოდენობა, თავისუფალი ნიშები:
● ბაზრის სტრუქტურის გამოვლენა;
– პროდუქციის გასაღებისა და გავრცელებისთვის ხელშეწყობის ძირითადი არხების განსაზღვრა;
– ბაზრის ფასების პოლიტიკის, ფასწარმოქმნის პირობების შედარებითი ანალიზი;
– ბაზრის შეთავაზებების სისტემატიზაცია და სასაქონლო პოლიტიკის შეფასება;
– მედია-აქტიურობის მიმოხილვა და პუბლიკაციები მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში;
– ეროვნული, უცხოური ბაზრების ტენდენციებისა და ტექნოლოგიური განვითარების ტენდენციების შესწავლა.

კაბინეტური კვლევების ჩატარება აუცილებელია პროდუქტის ახალ ბაზარზე გატანის წინ, სასაქონლო ასორტიმენტის გაფართოებისას, სარეკლამო კამპანიების დაწყების დროს და არათანაბარი მოთხოვნის შემთხვევაში.

რატომ ირჩევენ -ს

1) კაბინეტური კვლევების ჩატარებაში ექსპერტიზის 17 წლიანი გამოცდილება, რაც საშუალებას გვაძლევს, უფრო ღრმად გავაანალიზოთ მონაცემები, თვალყური ვადევნოთ დინამიკას და ჩამოვაყალიბოთ კომპლექსური გადაწყვეტილებები.
2) ვიწრო სპეციალიზაციის მქონე ანალიტიკოსების გუნდი, რომელიც ერთი დარგის ჭრილში მუშაობას.
3) კაბინეტური მეთოდით კვლევის ჩატარებისას მიღებული მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, შესწავლის, სისტემატიზაციისა და ანალიზის საავტორო მეთოდიკები (არ არის გადაწყვეტილი).

კაბინეტურ კვლევებს ბაზარზე ზოგადი ვითარების შესასწავლად ატარებენ წელიწადში ერთხელ. მოთხოვნილების ცვლილებისა და კონკურენტების საქმიანობის მეთვალყურეობისთვის – ყოველთვიურად.

თანმხლები პროდუქტები

კონკურენტული ანალიზი / კონკურენტული დაზვერვა – პროცესების აზომვა
რაოდენობრივი კვლევები – კაბინეტური კვლევების მეორე ეტაპი.

32%

უკრაინელებისა წელიწადში ერთხელ ყიდულობს საიუველირო სამკაულებს.

გამოკითხვა

37%

რესპოდენტებისას აღიზიანებს Viber/WhatsUP-ის გზავნილები

კვლევა

-4.3

სადაზღვევო კომპანიების დარგში

NPS

30%

ევროპელების კმაყოფილია მომსახურების სისწრაფით.

CAWI

29%

ეს არის რესპოდენტების წილი, რომელთა მოლოდინს გადააჭარბა არასტანდარტულმა კონსულტაციებმა ტანსაცმლის მაღაზიებში

გამოკითხვა

92.4%

კლიენტის გამოცდილების შესახებ მომხმარებელთა საუბრებისა ადამიანებს ეხება

web social media

+30%

იზრდება სერვისის ხარისხი წინასადღესასწაულო დღეებში

mystery shopping

63%

კლიენტებისა ელის, რომ კომპანიები მხარდაჭერას შესთავაზებენ სოციალური ქსელებით.

CAWI

ბლოგი

ბლოგი მარკეტინგული კვლევები, მომხმარებლის...
მუშაობა დისტანციურად. ცხოვრება დისტანციურად. მსოფლიო...
  • 30 Jan 2021
  • 529
[cf7-form cf7key="exit-form"]