პროდუქტში / მომსახურებაში არსებული ნაკლოვანებების ანალიზი პროდუქტში / მომსახურებაში არსებული ნაკლოვანებების ანალიზი

პროდუქტში / მომსახურებაში არსებული ნაკლოვანებების ანალიზი (PENALTY ANALYZE)

პროდუქტში/ მომსახურებაშიარსებულინაკლოვანებებისანალიზი (Penalty Analyze)– ეს არის მომხმარებლებისა და ექსპერტების გამოკითხვის საფუძველზე პროდუქტის გაუმჯობესების პოტენციური მიმართულებების განსაზღვრის მეთოდი.

ყველაზე ხშირად გამოიყენება პროდუქტის ხელშესახები მახასიათებლების ტესტირებისთვის (სიტკბო, სიმწკლარტე, სიმწარე, გაჯერებულობა, სიკაშკაშე და მისთანები). ეს მეთოდი გამოსადეგია სერვისული მომსახურების მდგენელების გასაუმჯობესებლად (განათება, ტემპერატურული რეჟიმი, პერსონალის მომღიმარობა, პერსონალის გულღიაობა, ასორტიმენტი, მომსახურების სისწრაფე).

რომელ ამოცანებს წყვეტს:

  • ეხმარება მარკეტოლოგებსა და პროდუქტის შემმუშავებლებს იმის დადგენაში, თუ პროდუქტისა / მომსახურების სახელდობრ რომელი ატრიბუტები ახდენს უდიდეს გავლენას მომხმარებლის მზადყოფნაზე იყიდოს ესა თუ ის პროდუქტი ან რეკომენდაცია მისცეს ამა თუ იმ კომპანიას (შესაძლებელია ნებისმიერი სხვა ზოგადი მაჩვენებელი). პროდუქტის (მაგალითად, გემო, ფერი, კონსისტენცია და მისთანები) და მომსახურების (მაგალითად, თბილი მოპყრობა, გულღიაობა, პროფესიონალიზმი, მომსახურების სისწრაფე და მისთანები) იზომება Just-about-right» (JAR)შკალის დახმარებით. ეს არის კატეგორიების შკალები, რომელშიც ზოგიერთი წერტილი აღნიშნავს „ძალიან ბევრს – ძალიან ცოტას“, ერთი წერტილი კი წარმოადგენს “Just-about-right”(„იმას, რაც საჭიროა“ / „ოპტიმალურს“).
  • ანალიზი იძლევა არა მარტო იმის განსაზღვრის შესაძლებლობას, თუ პროდუქტის ან მომსახურების რომელი ატრიბუტები ზემოქმედებს მომხმარებელზე / მოსარგებლეზე (ნახ. 1), არამედ იმასაც, არის თუ არა ასეთი ატრიბუტები „ძალიან ბევრი“ ან „ძალიან ცოტა“.
  • შესაძლებლობას გვაძლევს გავიგოთ არა მხოლოდ ის, თუ რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმისთვის, რომ მიმზიდველი ვიყოთ მომხმარებლისთვის, არამედ ისიც, თუ საით უნდა წარვმართოთ ჩვენი ძალისხმევა ამა თუ იმ ატრიბუტის მიმართ.

 

რატომ 4Service-თან ერთად:

  1. 17 წლის გამოცდილება
  2. ქვეყნის მთელი ტერიტორიის დაფარვა
  3. კლიენტის სპეციფიკის ღრმა წვდომა ურთიერთქმედების ყველა დონეზე. ვაყალიბებთ პროექტის დიზაინს.
  4. ვიყენებთ დარგის საუკეთესო პრაქტიკების ანალიზს. საერთაშორისოგამოცდილებისმორგებაადგილობრივპირობებთან.

32%

უკრაინელებისა წელიწადში ერთხელ ყიდულობს საიუველირო სამკაულებს.

გამოკითხვა

37%

რესპოდენტებისას აღიზიანებს Viber/WhatsUP-ის გზავნილები

კვლევა

-4.3

სადაზღვევო კომპანიების დარგში

NPS

30%

ევროპელების კმაყოფილია მომსახურების სისწრაფით.

CAWI

29%

ეს არის რესპოდენტების წილი, რომელთა მოლოდინს გადააჭარბა არასტანდარტულმა კონსულტაციებმა ტანსაცმლის მაღაზიებში

გამოკითხვა

92.4%

კლიენტის გამოცდილების შესახებ მომხმარებელთა საუბრებისა ადამიანებს ეხება

web social media

+30%

იზრდება სერვისის ხარისხი წინასადღესასწაულო დღეებში

mystery shopping

63%

კლიენტებისა ელის, რომ კომპანიები მხარდაჭერას შესთავაზებენ სოციალური ქსელებით.

CAWI

ბლოგი

ბლოგი მარკეტინგული კვლევები, მომხმარებლის...
მუშაობა დისტანციურად. ცხოვრება დისტანციურად. მსოფლიო...
  • 30 Jan 2021
  • 529
[cf7-form cf7key="exit-form"]