კონკურენტული Mystery shopping

კონკურენტული დაზვერვა (კონკურენტული Mystery shopping) – ბიზნესის კონკურენტების საქმიანობის შესწავლა და ანალიზი.

მუშაობის მექანიკა:

ერთი და იგივე იდუმალი მომხმარებელი შედის თქვენი ქსელის სავაჭრო წერტილში და კონკურენტების „მეზობელ“ წერტილებში. შეფასება ერთიანი სცენარითა და ანკეტის ფორმით ხდება.
მომსახურების სტანდარტებზე დამყარებული შეფასების ფორმის გარდა იდუმალი მომხმარებელი ავსებს სუბიექტური შეფასების ბლანკს, რომელშიც მას სთავაზობენ, რომ შეაფასოს მთელი რიგი კრიტერიუმები შედარების (უარესი ან უკეთესი) გზით და უპასუხოს სუბიექტურ კითხვებს, ღიად და ვრცლად გამოთქვას თავისი აზრი.

 

რას მოგცემთ კონკურენტული Mystery Shopping:

● ცოდნას კონკურენტების შესახებ. ბაზრის ანალიზი, მუშაკებისა და კლიენტების გამოკითხვები და ანკეტირება ეხმარება კონკურენტი კომპანიების გამოვლენას და რუკის შექმნას.
● ღრმა ანალიზს, რომელიც შეიცავს დასკვნებს და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების რეკომენდაციებს.
● თანამშრომელთა დამატებით მოტივაციას, რაც თქვენი კონკურენტული უპირატესობაა.
● კონკურენტების გამორჩეული თვისებებისა და დაგროვებული გამოცდილების გაგებას საკუთარ ბიზნესში გამოსაყენებლად.
● ეს ეტაპი აუცილებელია მომსახურების ახალი სტანდარტების შექმნისა ან არსებულის განახლებისთვის, რადგან საუკეთესო მსოფლიო და კონკურენტული გამოცდილების გათავისებისა და საქმიანობაში გამოყენების შესაძლებლობას იძლევა.

 

რატომ ირჩევენ კონკურენტულ ანალიზს 4Service-სგან:

● ჩვენი გამოცდილება: კლიენტების სუბიექტური კომენტარების სრული შინაარსობრივი ანალიზის საფუძველზე შემოვიტანთ შეფასების ყველაზე მნიშვნელოვან კრიტერიუმებს.
● ჩვენი სპეციალისტები: 4Service-ს კონსულტანტები მიღებული მონაცემების საფუძველზე იძლევიან სტანდარტებისა და პროცესების განახლების პრაქტიკულ რეკომენდაციებს.
● ჩვენ ვიყენებთ კონსიუმერულ მოდელს, რომელშიც იდუმალი მომხმარებელის შერჩევა ხდება დამკვეთის რეალური კლიენტის პროფილის შესაბამისად.
● ანალიტიკა: მასში შედის არა მხოლოდ სტატისტიკური მონაცემები, არამედ სხვადასხვაგვარი ანალიზები და ინდექსები (კორელაციური, რეგრესიული, NPS, CLS, ემოციის ინდექსი, პერსონალური მიდგომის ინდექსი და მისთანანი), პრაქტიკული რეკომენდაციები, პერსონალური პრეზენტაცია.
● ვატარებთ კვლევას 360 გრადუსის პრინციპით. ვამოწმებთ, თუ რა იცით თქვენი კონკურენტების შესახებ, რას ფიქრობენ თქვენი თანამშრომლები და კლიენტები.
● ვთავაზობთ პროექტის რეალიზაციისადმი ინდივიდუალურ, კლიენტის მიზნებიდან გამომდინარე მიდგომას.
● ვაანალიზებთ კომპანიებს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე.
● დაზვერვა საზღვრებს გარეშე: ვატარებთ კონკურენტი კომპანიის ანალიზს ყველა ქვეყანაში, სადაც ის საქმიანობს.
● კვლევის შედეგების ოპერატიულად მიღება: 48-72 საათის განმავლობაში.
● კვლევის ანგარიშების პრეზენტაცია, საკონსულტაციო მხარდაჭერა ახალი იდეების შემუშავებასა და დანერგვაში.

 

თანმხლებები

კონკურენტული ანალიზის გაღრმავებაში დაგვეხმარება შემდეგი ინსტრუმენტები: კლიენტების გამოკითხვა გასასვლელში, CATI, WSM (გამოხმაურებები დამსაქმებლის შესახებ ინტერნეტის ქსელში), ფოკუს-ჯგუფები, სიღრმისეული ინტერვიუები.

 

კონკურენტული Mystery shopping

კონკურენტული დაზვერვა (კონკურენტული Mystery shopping) – ბიზნესის კონკურენტების საქმიანობის შესწავლა და ანალიზი.

 

მუშაობის მექანიკა:

ერთი და იგივე იდუმალი მომხმარებელი შედის თქვენი ქსელის სავაჭრო წერტილში და კონკურენტების „მეზობელ“ წერტილებში. შეფასება ერთიანი სცენარითა და ანკეტის ფორმით ხდება.
მომსახურების სტანდარტებზე დამყარებული შეფასების ფორმის გარდა იდუმალი მომხმარებელი ავსებს სუბიექტური შეფასების ბლანკს, რომელშიც მას სთავაზობენ, რომ შეაფასოს მთელი რიგი კრიტერიუმები შედარების (უარესი ან უკეთესი) გზით და უპასუხოს სუბიექტურ კითხვებს, ღიად და ვრცლად გამოთქვას თავისი აზრი.

 

რას მოგცემთ კონკურენტული Mystery Shopping:

● ცოდნას კონკურენტების შესახებ. ბაზრის ანალიზი, მუშაკებისა და კლიენტების გამოკითხვები და ანკეტირება ეხმარება კონკურენტი კომპანიების გამოვლენას და რუკის შექმნას.
● ღრმა ანალიზს, რომელიც შეიცავს დასკვნებს და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების რეკომენდაციებს.
● თანამშრომელთა დამატებით მოტივაციას, რაც თქვენი კონკურენტული უპირატესობაა.
● კონკურენტების გამორჩეული თვისებებისა და დაგროვებული გამოცდილების გაგებას საკუთარ ბიზნესში გამოსაყენებლად.
● ეს ეტაპი აუცილებელია მომსახურების ახალი სტანდარტების შექმნისა ან არსებულის განახლებისთვის, რადგან საუკეთესო მსოფლიო და კონკურენტული გამოცდილების გათავისებისა და საქმიანობაში გამოყენების შესაძლებლობას იძლევა.

 

რატომ ირჩევენ კონკურენტულ ანალიზს 4Service-სგან:

● ჩვენი გამოცდილება: კლიენტების სუბიექტური კომენტარების სრული შინაარსობრივი ანალიზის საფუძველზე შემოვიტანთ შეფასების ყველაზე მნიშვნელოვან კრიტერიუმებს.
● ჩვენი სპეციალისტები: 4Service-ს კონსულტანტები მიღებული მონაცემების საფუძველზე იძლევიან სტანდარტებისა და პროცესების განახლების პრაქტიკულ რეკომენდაციებს.
● ჩვენ ვიყენებთ კონსიუმერულ მოდელს, რომელშიც იდუმალი მომხმარებელის შერჩევა ხდება დამკვეთის რეალური კლიენტის პროფილის შესაბამისად.
● ანალიტიკა: მასში შედის არა მხოლოდ სტატისტიკური მონაცემები, არამედ სხვადასხვაგვარი ანალიზები და ინდექსები (კორელაციური, რეგრესიული, NPS, CLS, ემოციის ინდექსი, პერსონალური მიდგომის ინდექსი და მისთანანი), პრაქტიკული რეკომენდაციები, პერსონალური პრეზენტაცია.
● ვატარებთ კვლევას 360 გრადუსის პრინციპით. ვამოწმებთ, თუ რა იცით თქვენი კონკურენტების შესახებ, რას ფიქრობენ თქვენი თანამშრომლები და კლიენტები.
● ვთავაზობთ პროექტის რეალიზაციისადმი ინდივიდუალურ, კლიენტის მიზნებიდან გამომდინარე მიდგომას.
● ვაანალიზებთ კომპანიებს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე.
● დაზვერვა საზღვრებს გარეშე: ვატარებთ კონკურენტი კომპანიის ანალიზს ყველა ქვეყანაში, სადაც ის საქმიანობს.
● კვლევის შედეგების ოპერატიულად მიღება: 48-72 საათის განმავლობაში.
● კვლევის ანგარიშების პრეზენტაცია, საკონსულტაციო მხარდაჭერა ახალი იდეების შემუშავებასა და დანერგვაში.

 

თანმხლებები

კონკურენტული ანალიზის გაღრმავებაში დაგვეხმარება შემდეგი ინსტრუმენტები: კლიენტების გამოკითხვა გასასვლელში, CATI, WSM (გამოხმაურებები დამსაქმებლის შესახებ ინტერნეტის ქსელში), ფოკუს-ჯგუფები, სიღრმისეული ინტერვიუები.

32%

უკრაინელებისა წელიწადში ერთხელ ყიდულობს საიუველირო სამკაულებს.

გამოკითხვა

37%

რესპოდენტებისას აღიზიანებს Viber/WhatsUP-ის გზავნილები

კვლევა

-4.3

სადაზღვევო კომპანიების დარგში

NPS

30%

ევროპელების კმაყოფილია მომსახურების სისწრაფით.

CAWI

29%

ეს არის რესპოდენტების წილი, რომელთა მოლოდინს გადააჭარბა არასტანდარტულმა კონსულტაციებმა ტანსაცმლის მაღაზიებში

გამოკითხვა

92.4%

კლიენტის გამოცდილების შესახებ მომხმარებელთა საუბრებისა ადამიანებს ეხება

web social media

+30%

იზრდება სერვისის ხარისხი წინასადღესასწაულო დღეებში

mystery shopping

63%

კლიენტებისა ელის, რომ კომპანიები მხარდაჭერას შესთავაზებენ სოციალური ქსელებით.

CAWI

ბლოგი

ბლოგი მარკეტინგული კვლევები, მომხმარებლის...
მუშაობა დისტანციურად. ცხოვრება დისტანციურად. მსოფლიო...
  • 30 Jan 2021
  • 529
[cf7-form cf7key="exit-form"]